قانون مهاجرت (حقوق اتباع خارجی و حقوق پناهندگی)

 
 

خدمات حقوقی اقامت در آلمان

 

·         دریافت – تمدید – و اخذ نمودن اقامت به گونه دوامدار

 

·         خدمات اخذ ویزه

 

·          پرونده های دوبلینی

 

·          کمک حقوقی در ارتباط با سفارتخانه ها و دوایر دولتی آلمان

 

·         کمک حقوقی در ارتباط با بازداشت کردن پناهجویان

 

تابعیت در آلمان

 

·         مشوره حقوقی برای دریافت تابعیت در آلمان

 

·         اخذ ویزه قانونی برای شهروندان اروپایُی در آلمان

 

قانون پناهندگی

 

·         مشوره حقوقی از شروع الی ختم تقاضا پناهندگی

 

·         تقاضا پناهندگی به بار دوم نظر به مشوره وکیل

 

·         مشوره و شرایط اخذ اقامه بشردوستانه