متقاضیان میتوانند از ایستگاه عمومی قطار (Wiesbadener Hauptbahnhof) با استفاده از سرویس نمبر یک به سوی (Nerotal) الی ایستگاه (Röderstraße) حرکت کنند و دقیقا به محل آدرس دفتر مومن میرسند.